4Tính năng tại eJOY eXtension

Chơi game ở Game Center

Tính năng dịch nghĩa – tra từ với eJOY eXtension

Tính năng tại Netflix

Tính năng tại Youtube 

Tính năng Audio Reader

Lưu từ và quản lý sổ từ

8Blog của eJOY