Tại Sao Điểm Thành Thạo Không Tăng Dù Ngày Nào Cũng Ôn Từ?

0
1231

Điểm thành thạo của từ đuợc tính khi bạn luyện tập và học với Game Daily Challenge trên eJOY App hoặc eJOY eXtension.

Game Daily Challenge tại eJOY eXtension

Game Daily Challenge Game Daily Challenge

Game Daily Challenge tại eJOY App

Game Daily Challenge tại eJOY App

Chú ý: Các game thuộc mục PRO Game, Training Game hoặc Game tại video giúp bạn củng cố thêm từ vựng mà không tính điểm thành thạo.

PRO Game và Training Game 

PRO Game và Training Game 

Training game ở Wordbook

Training game ở Wordbook

Nếu bạn đã học tại Daily Challenge mà không thấy điểm thành thạo tăng thì bạn chụp hình danh sách sổ từ vựng và gửi mô tả lỗi tới chúng mình tại email:  [email protected]. Chúng mình sẽ hỗ trợ bạn.