Định nghĩa

Câu hỏi Yes/No luôn bắt đầu bằng To Be hoặc một trợ động từ và có thể trả lời đơn giản là Yes hoặc No, hay lặp lại câu hỏi như một sự khẳng định.

Cấu trúc

1. Câu hỏi Yes/ No với Trợ động từ

Do/ Does + Subject + Main Verb (bare infinitive)?

Yes, subject + do/ does

No, subject + don’t/ doesn’t

Do/ DoesDon’t/ Doesn’t là trợ động từ dùng cho thì hiện tại đơn (hành động xảy ra ở hiện tại).

 • Do/ Don’t đi với các chủ ngữ (Subject) là ngôi thứ 1, 2, 3 số nhiều và danh từ số nhiều: I, we, you, they
 • Does/ Doesn’t đi với các chủ ngữ (Subject) là ngôi thứ 3 số ít và danh từ số ít : she, he, it

Main Verb ở dạng nguyên thể không “to” (Vd: Does he like?”, chứ không dùng “Does he likes?”)

Ví dụ

 • Do you like ice cream?

Yes, I do/ No, I don’

 • Does she play guitar?

Yes, she does/ No, she doesn’t

 • Does your father go to work today?

Yes, he does/ No, he doesn’t

2. Câu hỏi Yes/No với động từ To be

Is/ Are/Am + Subject + Adj/ noun phrases/ prep phrases?

Yes, subject + is/ are

No, subject + isn’t/ aren’t

 • is/ isn’t đi với các chủ ngữ (subject) ngôi thứ 3 số ít và danh từ số ít: he, she, it.
 • are/ aren’t đi với các chủ ngữ (subject) ngôi thứ 1,2,3 số nhiều và danh từ số nhiều: we, you, they.
 • Am đi với chủ ngữ (subject) là I.

Adj là các tính từ nêu tính chất đặc điểm. VD: good, bad, beautiful, nice, tall…

Noun phrases là các cụm danh từ chỉ sự vật, sự việc, con người. VD: a doctor, a table, students,…

Prep phrases là các cụm giới từ được tạo thành từ 2 thành phần chính là giới từ đứng trước danh từ. VD: at the zoo, in the city, at the office…

Ví dụ

 • Is she beautiful?

Yes, she is/ No, she isn’t

 • Are you students?

Yes, we are/ No, we aren’t

 • Am I the only girl at the party?

Yes, you are/ No, you aren’t

Bài tập

Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

 1. you have a pet? – No, I
 2. those shoes beautiful? – Yes,
 3. your sister like pizza? – No,
 4. Peter live with his father? – No, he
 5. Andrew and Martin ride their bikes to school? – Yes,
 6. your friends tall? – No, they
 7. the children in the garden? – No,