eJOY Go - Website học tiếng Anh qua hơn 60.000 video thực tế
YouTube Connect

Connect video

Video Youtube đã kết nối

img
Tài khoản Basic được kết nối 1 video YouTube. Nâng cấp Pro Plus or Pro Voca kết nối không giới hạn các video YouTube
Connect video
Học tiếng Anh trên eJOY với video YouTube bạn thích? YouTube Connect giúp bạn kết nối video bạn yêu thích từ YouTube về eJOY Go để: chơi game, thực hành nói nhại (shadowing - Speak), và nghe chép chính tả (Write).