Business English with Steve Jobs | eJOY English
Bạn sẽ học được gì từ khoá học này?
Common words and phrases in technology
Presentation skill
Common words and phrases in business