Listening & Pronunciation for Beginners | eJOY English
Bạn sẽ học được gì từ khoá học này?
Learn about phonics patterns in English
Practice micro-listening skills
Improve your listening and pronunciation skills