close
Vui lòng đăng nhập
Bạn cần đăng nhập để lưu từ mới vào sổ từ.
Đăng nhập
close
Tính năng PRO
Số từ vựng được lưu mỗi tháng đã hết. Nâng cấp lên PRO để học từ vựng không giới hạn nhé bạn.
Go PRO
close
Lỗi
Đã xảy ra lỗi
OK
close
Tính năng PRO
Nâng cấp lên PRO để học tất cả từ vựng bạn cần trong Word Store nhé.
Go PRO

3000 Spoken English Words

These are the 3000 most common English words used in daily English conversations. If your target is English intermediate level, this list is a must-have for you. Start learning from the most commonly used words as they are arranged in decreasing order of frequency.

3005 từ / 151 chủ đề

Pack 1.1

Pack 1.2

Pack 1.3

Pack 1.4

Pack 1.5

Pack 1.6

Pack 1.7

Pack 1.8

Pack 1.9

Pack 1.10

Pack 1.11

Pack 1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

Pack 2.1

Pack 2.2

Pack 2.3

Pack 2.4

Pack 2.5

Pack 2.6

Pack 2.7

Pack 2.8

Pack 2.9

Pack 2.10

Pack 2.11

Pack 2.12

Pack 2.13

Pack 2.14

Pack 2.15

Pack 2.16

Pack 2.17

Pack 2.18

Pack 2.19

Pack 2.20

Pack 2.21

Pack 2.22

Pack 2.23

Pack 2.24

Pack 2.25

Pack 2.26

Pack 2.27

Pack 2.28

Pack 2.29

Pack 2.30

Pack 2.31

Pack 2.32

Pack 2.33

Pack 2.34

Pack 2.35

Pack 2.36

Pack 2.37

Pack 2.38

Pack 2.39

Pack 2.40

Pack 2.41

Pack 2.42

Pack 2.43

Pack 2.44

Pack 2.45

Pack 2.46

Pack 2.47

Pack 2.48

Pack 2.49

Pack 2.50

Pack 3.1

Pack 3.2

Pack 3.3

Pack 3.4

Pack 3.5

Pack 3.6

Pack 3.7

Pack 3.8

Pack 3.9

Pack 3.10

Pack 3.11

Pack 3.12

Pack 3.13

Pack 3.14

Pack 3.15

Pack 3.16

Pack 3.17

Pack 3.18

Pack 3.19

Pack 3.20

Pack 3.21

Pack 3.22

Pack 3.23

Pack 3.24

Pack 3.25

Pack 3.26

Pack 3.27

Pack 3.28

Pack 3.29

Pack 3.30

Pack 3.31

Pack 3.32

Pack 3.33

Pack 3.34

Pack 3.35

Pack 3.36

Pack 3.37

Pack 3.38

Pack 3.39

Pack 3.40

Pack 3.41

Pack 3.42

Pack 3.43

Pack 3.44

Pack 3.45

Pack 3.46

Pack 3.47

Pack 3.48

Pack 3.49

Pack 3.50