close
Vui lòng đăng nhập
Bạn cần đăng nhập để lưu từ mới vào sổ từ.
Đăng nhập
close
close
Lỗi
Đã xảy ra lỗi
OK
close
Tính năng PRO
Nâng cấp lên PRO để học tất cả từ vựng bạn cần trong Word Store nhé.
Go PRO

630 Job Interview Vocabulary

This is the list of 630 English words related to jobs and working experiences. Therefore, it is useful for those who plan to take a job interview.

630 từ / 25 chủ đề

General Words 1

General Words 2

General Words 3

General Words 4

General Words 5

Verbs to Describe Experience 1

Verbs to Describe Experience 2

Verbs to Describe Experience 3

Verbs to Describe Experience 4

Verbs to Describe Experience 5

Verbs to Describe Experience 6

Leaving or Losing Your Job

Jobs

Types of Worker 1

Types of Worker 2

Types of Worker 3

Types of Worker 4

Describe a Job 1

Describe a Job 2

Describe a Job 3

Describe a Job 4

Describe Your Strengths 1

Describe Your Strengths 2

Adjectives to Describe Skills 1

Adjectives to Describe Skills 2