logo
Login

Đồng bộ dữ liệu eJOY trên các thiết bị

1. Đồng bộ tự động

  • Với một tài khoản eJOY, bạn có thể đăng nhập và đồng bộ dữ liệu của mình giữa 3 nền tảng: eJOY web, eJOY extensioneJOY app 2.
  • Quá trình đồng bộ được thực hiện hoàn toàn tự động. Hệ thống đồng bộ gần như realtime.

Ví dụ: Khi bạn lưu từ trên app 2, từ vựng của bạn sẽ được tự động đồng bộ lên eJOY extension sau khoảng 10 giây (đôi khi sẽ có độ trễ nhất định tùy thuộc vào độ ổn định mạng). Sau đó bạn có thể F5 lại sổ từ trên web hoặc extension để kiểm tra lại.

2. Nếu hệ thống không tự động đồng bộ thì phải làm sao?

Trong một số trường hợp trục trặc kỹ thuật mà bạn không thấy dữ liệu của mình được cập nhật tự động, bạn có thể bấm nút Sync trên các ứng dụng.

Lưu ý chiều khi bấm đồng bộ. Ví dụ khi bạn muốn đồng bộ từ app lên extension thì hãy bấm đồng bộ ở app trước, sau đó mới bấm trên extension, và ngược lại, khi muốn đồng bộ từ extension vào app thì hãy bấm ở extension trước.

2.1. Đồng bộ trên eJOY app 2

Bạn vào mục Profile → Chọn Sync Now

Giao diện của eJOY English App trong mục Profile để đồng bộ dữ liệu.

2.2. Đồng bộ trên eXtension

Bạn chọn biểu tượng eJOY đã ghim trên thanh công cụ Chrome → Chọn Sync

Để đồng bộ dữ liệu, nhấn biểu tượng eJOY eXtension, vào avatar và tên tài khoản rồi nhấn Sync để đồng bộ dữ liệu.
Dữ liệu học tập